STUDENTS

Names of D.Pharm Students (2020-2022 Batch)

SL. NO.
STUDENTS NAME
SL. NO.
STUDENTS NAME
1.
 Abey Kausor
31.
 Mobashir Alam
2.
 Afsana Begum
32.
 Momshad Jahania Mamud
3.
 Afsana Momtaj
33.
 Monjit Banik
4.
 Afsarin Sultana
34.
 Najir Hussain
5.
 Ajmal Hussain
35.
 Najmin Sultana
6.
 Akash Deb Nath
36.
 Nakibur Rahman
7.
 Ali Azmal
37.
 Nargis Sultana
8.
 Anarul Islam
38.
 Nilufar Sultana
9.
 Arzuma Ferdousi Islam
39.
 Pervez Musharaf
10.
 Ashiqul Islam
40.
 Probin Kurmi
11.
 Ashiqur Rahman Sarkar
41.
 Ashrafun Nehar
12.
 Atiur Rahman
42.
 Rabbul Hussain
13.
 Begum Arjumand Hussain
43.
 Rajibul Hoque Choudhury
14.
 Amran¬† Hussain
44.
 Rakib Uddin
15.
 Ejajul Islam
45.
 Ashim Biswas
16.
 Faruk Ahmed
46.
 Rizuan Rezin
17.
 Gobinda Das
47.
 Rouzana Sultana Ahmed
18.
 Hibjur Rahman
48.
 Rubia Shamim
19.
 Humayan Rashid Ahmed
49.
 Shahidul Alam
20.
 Ifrana Parbin
50.
 Satiesh Kurmi
21.
 Ilias Mahmud
51.
 Shamima Jasmin
22.
 Ilius Ahmed
52.
 Monirul Islam
23.
 Ishadul Isha Hoque
53.
 Sheikh Jahuma Ahmed
24.
 Jafarul Alam
54.
 Sonu Kurmi
25.
 Jannatul Ferdose
55.
 Manna Chanda
26.
 Jawahir Tazwar
56.
 Tina Moni Bora
27.
 Jesibur Rahman
57.
 Washim Akram
28.
 Jubair Alom
58.
 Shekh Ahammad Ullah
29.
 Julfikar Ahmed
59.
 Shamim Ahmed Sikdar
30.
 Mahmud Farid Alam
60.
 Momsad Alom Chowdhury